Tootegarantii

Golden Antelope vastutab kauba nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad kahe aasta jooksul arvates kauba kliendile üleandmisest. Sellest esimese kuue kuu jooksul ilmnenud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus toote või puuduse olemusega (VÕS § 218). Esimesel kuuel kuul peab müüja tõestama, et tegemist ei ole tootmispraagiga. Järgmised 1,5 aastat peab tõestama klient, et tegemist on tootmispraagiga.

Golden Antelope ei vastuta:

  • kliendi süül toote halvenemise/kahjustumise eest
  • puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel
  • mööbli puuduste eest, mis on tekkinud juhiseid järgimata kokkupaneku puhul
  • toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamisel esita pretensioon e-posti teel aadressile tugi@goldenantelope.ee hiljemalt 2 kuu jooksul arvates toote defekti avastamisest. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotad õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.

Pretensioonis tuleb märkida:

  • kliendi nimi ja kontaktandmed
  • pretensiooni esitamise kuupäev
  • kaubal ilmnenud puudus
  • esitatava nõude sisu
  • lisada ostu tõendav dokument (e-postiga saadetud arve)
  • võimalusel lisada toote pildid.

Ilmnenud puudusega toode parandatakse (garantii remont) või parandamise võimatuse korral asendatakse kliendile sobiva samaväärse tootega.

Raha tagastamist on võimalik nõuda vaid sel juhul kui ilmnenud defektiga toodet ei ole võimalik parandada ega asendada sobiva toote puudumise tõttu. Sellisel juhul kantakse toote eest tasutud summa (koos kohaletoimetamise tasuga) kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates pretensiooni saatmisest.